Algemene voorwaarden
& Privacyverklaring

YIN YOGA, YOGA NIDRA, HUMAN DESIGN

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Yoga by Chris10

Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  1.1 Algemene Voorwaarden: deze door YOGA BY CHRIS10 gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YOGA BY CHRIS10 zijn hier te downloaden.
  1.2 Deelnemer/Student: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij YOGA BY CHRIS10 georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  
  1.3 YOGA BY CHRIS10 is gevestigd te Drunen aan de Prinses Marijkestraat 1 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76984990.
  1.4 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
  1.5 Vijftienrittenkaart: een 15-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
  1.6 Vijfrittenkaart: een 5-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.7 Abonnement/lidmaatschap: een door YOGA BY CHRIS10 uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij YOGA BY CHRIS10 zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: ‘Abonnement’).
1.8 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij YOGA BY CHRIS10, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
1.9 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij YOGA BY CHRIS10. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  
1.10 Website: de website van YOGA BY CHRIS10: www.bychris10.com
1.11 Workshop: een bij of door YOGA BY CHRIS10 te geven of gegeven workshop.
1.12 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan YOGA BY CHRIS10.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij YOGA BY CHRIS10 zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van YOGA BY CHRIS10 aan of bij YOGA BY CHRIS10. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop of Training verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van YOGA BY CHRIS10 verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die YOGA BY CHRIS10 voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.
2.2 YOGA BY CHRIS10 kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. YOGA BY CHRIS10 zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van YOGA BY CHRIS10 zijn betrokken.

3. Abonnementen, rittenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een rittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. Soms heeft YOGA BY CHRIS10 acties met een beperkte geldigheidsduur.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van YOGA BY CHRIS10 af te nemen. YOGA BY CHRIS10 is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door YOGA BY CHRIS10 worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden YOGA BY CHRIS10 niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. YOGA BY CHRIS10 heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat YOGA BY CHRIS10 het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
3.3 YOGA BY CHRIS10 geeft de volgende reguliere abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

VOORJAARABONNEMENT – 26 LESSEN
Dit abonnement geeft recht op 26 lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 8 januari t/m 13 juli 2024.
Voor abonnementhouders geldt dat hun plek de hele periode is gereserveerd voor het daarvoor in overleg gepleegde dag en tijdstip met YOGA BY CHRIS10.

NAJAARABONNEMENT – 16 LESSEN
Dit abonnement geeft recht op 16 lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 19 augustus 2024 t/m 21 december 2024.
Voor abonnementhouders geldt dat hun plek de hele periode is gereserveerd voor het daarvoor in overleg gepleegde dag en tijdstip met YOGA BY CHRIS10.

JAARABONNEMENT
Dit abonnement geeft recht op 42 lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 1 jaar.
Voor abonnementhouders geldt dat hun plek de hele periode is gereserveerd voor het daarvoor in overleg gepleegde dag en tijdstip met YOGA BY CHRIS10

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

VIJFTIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 15 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

VIJFRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

PROEFLES
Deze Leskaart kan eenmalig worden aangekocht en geeft recht op één les gegeven bij YOGA BY CHRIS10. Deze Leskaart wordt via momoyoga per Ideal betaald en is geldig één (1) week na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.

SPECIALE WORKSHOPKAART
Deze Leskaart kan worden aangekocht en geeft recht op één YIN YOGA SPECIAL les, bij YOGA BY CHRIS10. Deze Leskaart wordt via momoyoga per Ideal betaald en is geldig twee (2) maanden na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student (al dan niet via een partner van De Nieuwe Yogaschool) te betalen en te volgen les bij YOGA BY CHRIS10, anders dan op basis van een abonnement.
3.4 Het aangekochte Abonnement, de rittenkaart, Training, Workshop of Losse Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Student moet zich daarom altijd bij YOGA BY CHRIS10 kunnen legitimeren. De Student is er op eerste verzoek van YOGA BY CHRIS10 tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat YOGA BY CHRIS10 kan verifiëren of het aangekochte Abonnement, de rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Student. Indien je aan een ander een Abonnement, rittenkaart, Losse les, workshop of training cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de Student c.q. koop een cadeaubon aan.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een Abonnement, rittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via TIKKIE. Indien de Student (via de Website) een Abonnement afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan YOGA BY CHRIS10 toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij YOGA BY CHRIS10. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in YOGA BY CHRIS10, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
4.4 YOGA BY CHRIS10 biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten of een andere aankoop doen de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via de mail; info@bychris10.com. YOGA BY CHRIS10 zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.
4.5
1.Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is YOGA BY CHRIS10 gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door YOGA BY CHRIS10 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, rittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 14 dagen van tevoren tot 60 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Een gereserveerde les kan tot 12 (twaalf) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 12 (twaalf) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de strippenkaart / abonnement of het vervallen van de leskaarten proefles of Losse les.
•    Voor abonnementhouders geldt dat hun plek de hele periode is gereserveerd voor het daarvoor in overleg gepleegde dag en tijdstip met YOGA BY CHRIS10.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of via whatsapp.
•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar YOGA BY CHRIS10 komen. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 12 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
Je behoudt je tegoed en kan op een ander moment de les opnieuw boeken.

6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in YOGA BY CHRIS10, vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.
6.3 YOGA BY CHRIS10 is in de schoolvakanties van het Zuiden gesloten.
In het voor- najaar en jaar – abonnement wordt hier rekening mee gehouden. Alle dagen dat YOGA BY CHRIS10 wel in de vakanties is geopend word je als abonnmenthouder automatisch ingeschreven. Deze lessen worden niet mee gerekend in je abonnement (Res; 26/16/42 lessen per periode)Je kan deze lessen gebruiken om gemiste lessen in te halen.

Carnavalsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024
De 2e week v.d. vakantie is YOGA BY CHRIS10 geopend.
Voor en Jaar-Abonnementhouders worden automatisch ingeschreven.
(Res; 26/42 lessen per periode)Je kan deze lessen gebruiken om gemiste lessen in te halen.

Hemelvaartsdag: 9 en 10 mei 2024

Zomervakantie Zuid: 6 juli t/m 18 augustus 2024
De 1e en de 5e en 6e week v.d. vakantie is YOGA BY CHRIS10 geopend.
Respectievelijk;
6 juli t/m 13 juli
5 augustus t/m 17 augustus
Jaar-Abonnementhouders worden automatisch ingeschreven.
(Res; 42 lessen per jaar)Je kan deze lessen gebruiken om gemiste lessen in te halen.

Herfstvakantie 2024
19 oktober t.m 27 oktober 2024

Kerstvakantie 2023
23 december t/m 7 januari 2024

Kerstvakantie 2024
21 december t/m 5 januari 2024

 1. Beëindiging en Opschorting Abonnement
  7.1 Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden per e-mail aan info@bychris10.com. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
  7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het ‘voorjaar/ najaar/jaarabonnement onbeperkt’ voor een periode van maximaal 1 maand laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij YOGA BY CHRIS10 en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@bychris10.com.

  8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
  8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat YOGA BY CHRIS10 het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
  8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan YOGA BY CHRIS10. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.
  8.3 Voor sommige Workshop(s), Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

  9. Workshops
  9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in YOGA BY CHRIS10, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
  9.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
  9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@bychris10.com.
  9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
  9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

  10. Retraite: Annulering
  10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@bychris10.com
  10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
  10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
  10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
  10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
  10.6 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

  11. Huisregels
  11.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van YOGA BY CHRIS10 volgen:
  •    Als je met de fiets of auto komt, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van YOGA BY CHRIS10 er geen last van hebben.
  •    Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van YOGA BY CHRIS10.
  •    Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
  •    Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
  •    Draag schone en makkelijk zittende kleding.
  •    Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
  •    YOGA BY CHRIS10 stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
  •    Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio’s.
  •    Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGA BY CHRIS10 niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
  11.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot YOGA BY CHRIS10 te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

  12. Aansprakelijkheid
  12.1 YOGA BY CHRIS10 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan YOGA BY CHRIS10, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, YOGA BY CHRIS10.
  12.2  YOGA BY CHRIS10 werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen, Workshops en Trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan  YOGA BY CHRIS10, deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door YOGA BY CHRIS10, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YOGA BY CHRIS10 adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
  •    Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  •    Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
  •    Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  •    Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  •    Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  •    Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  •    Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  •    Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
  12.3 Een bezoek aan YOGA BY CHRIS10, onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment.
  13.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door YOGA BY CHRIS10 afdoende te verzekeren en YOGA BY CHRIS10 te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.1.

  13. Persoonsgegevens
  13.1  YOGA BY CHRIS10 verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YOGA BY CHRIS10 gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  14.2 YOGA BY CHRIS10 gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YOGA BY CHRIS10 en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YOGA BY CHRIS10, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@bychris10.com. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van YOGA BY CHRIS10 gebruik kan worden gemaakt.
  13.3 YOGA BY CHRIS10 geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
  14.4 In de privacyverklaringis op een rijtje gezet welke gegevens door YOGA BY CHRIS10 worden verwerkt, voor welke doeleinden YOGA BY CHRIS10 dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

  14. Eigendomsvoorbehoud
  14.1. Al het door YOGA BY CHRIS10 versterkte materiaal is en blijft eigendom van YOGA BY CHRIS10. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
  14.2. De Deelnemer/ Student dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan YOGA BY CHRIS10.
  45.3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van YOGA BY CHRIS10

  15.  Klachtenregeling
  15.1 Klachten aangaande de producten van YOGA BY CHRIS10 kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

YOGA BY CHRIS10
t.a.v. Christine van Spijk
Prinses Marijkestraat 1
5151 VH Drunen

of per e-mail aan: info@bychris10.com ter attentie van Christine van Spijk

15.2 YOGA BY CHRIS10 bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener
15.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
15.4 De Deelnemer dient YOGA BY CHRIS10 in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
16.2 De taalvoering bij YOGA BY CHRIS10 is Nederlands
16.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, strippenkaarten, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YOGA BY CHRIS10 zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

 

Privacyverklaring YOGA BY CHRIS10


Inleiding
Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je onze studio bezoekt en onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij hopen je hiermee optimale transparantie te bieden over onze werkwijze, en tegemoet te komen aan je privacy rechten.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze producten en diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en doen ons uiterste best dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Via deze verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze diensten, waaronder onze website, onze social media, ons videoplatform en ons contactformulier, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we je hiermee van dienst zijn.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
– Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd;
– Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
– Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen;
– Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de betreffende e-mail;
– Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld;
–  Om, in geval van deelname aan een les, workshop, evenement of training, te bepalen of deelname aan deze ‘dienst’ geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken;
– Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (zie cookies).

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

– Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden
– Geslacht: Communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, klantprofiel
– Geboortedatum: Klantprofiel, marketingdoeleinden

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikken we ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op via info@bychris10.com om deze informatie te laten verwijderen.

– Adresgegevens: Communicatiedoeleinden
– Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden
– E-mailadres: Communicatiedoeleinden
– Profielfoto: Incheck lessen
– Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden
– Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons e-mailsysteem: Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden
– Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan onze online cursussen: Klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een les, training, workshop of evenement, in correspondentie en telefonisch, die relevant zijn voor jouw deelname aan het evenement of cursus. Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor ons mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze activiteiten en je zo veilig mogelijk te laten oefenen.

We zijn daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en hebben bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en belastingaangifte.

E-mail communicatie & nieuwsbrief  
Als je bij ons een product of dienst afneemt, ga je akkoord met ontvangst van onze periodieke nieuwsbrief. Je kunt je ook via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het emailadres, eventueel voorzien van een naam. Wanneer je een product of dienst van ons afneemt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens conform deze privacyverklaring (zie ook link in algemene voorwaarden). In iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt staat een link waarmee je je desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.  

Ons emailsysteem (laposta) geeft ons inzage in de emaillijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van ons ontvangen hebben, en welke e-mails zijn geopend, op welke onderdelen van de nieuwsbrief is geklikt en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het laposta automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kunnen wij bepalen of de e-mails die je ontvangt interessant zijn voor je, en deze indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste e-mails van ons ontvangt.

Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis e-mails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen. Betalingsgegevens In het geval van een betaling hebben we inzicht in de betalingsgegevens van onze klanten.

Als je ons bijvoorbeeld voor een vraag benadert via de e-mail, bewaren wij de door jou verstrekte gegevens/ correspondentie zolang nodig is om jouw vraag te beantwoorden en nodig is ten behoeve van onze eigen administratie. Mogelijk wordt jouw e-mail doorgestuurd binnen het bedrijf om jouw vraag te beantwoorden en waar nodig voor opvolging te zorgen in onze bedrijfsprocessen.

Betaalgegevens
Betaalgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel) adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Wij verwerken deze gegevens via onze betalingsprovider Mollie B.V. Dit gebeurt altijd via een beveiligde https verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en belastingaangifte.

Persoonsgegevens delen met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekken we gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Links
Op onze websites zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Coaching en groepsapps
Voor bepaalde diensten die wij leveren maken wij gebruik van Youtube of bieden we de mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven via WhatsApp. Bijvoorbeeld voor een coaching gesprek of een groepsapp naar aanleiding van een gezamenlijk gevolgde workshop.

Door aankoop van of deelname aan deze dienst of ‘extra service’ die wij (laten) faciliteren, ga je akkoord met gebruik van de services van deze derden partijen. We hebben geen inzage in de gegevens die partijen verzamelen, noch hebben wij invloed hierop. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van YouTube en WhatsApp.

Je kunt ten alle tijden desgewenst zelf een groepsapp verlaten. Het is aan jou om wel of niet iets te delen in de groep. Je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je deelt. Hoewel wij aan iedereen vragen om de gedeelde info vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de groep te delen, kunnen wij er niet voor instaan dat deze afspraak wordt nageleefd. Door deel te nemen aan de groepsapp verklaar je je hiervan bewust te zijn en hiermee akkoord mee te gaan.

Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan
Van en bij bepaalde evenementen, workshops, trainingen en lessen maken wij of maken onze partners beeld (foto/video)- en/of geluidsopnames. Dit zal vermeld staan in de product-/ dienstomschrijving zoals deze op onze website, of (in geval van studioverhuur) op de website van onze partner wordt aangeboden. Aan het begin van de training, workshop of les zal de wijze van verspreiding worden medegedeeld. Door deelname/participatie aan de training, workshop, les of het evenement, ga je akkoord met de opname en verspreiding daarvan. Het is altijd mogelijk om desgewenst buiten beeld plaats te nemen en/of niet actief te participeren in bijvoorbeeld een gesprek. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Door aankoop en/of deelname aan de betreffende workshop, training of les ga je er zonder meer mee akkoord dat wij de foto of opname voor trainings-, communicatie- en marketingdoeleinden mogen gebruiken. Hiermee vrijwaar je YOGA BY CHRIS10 en haar partners van aansprakelijk voor schade als gevolg van de opnames of het gebruik daarvan.  Wees je ervan bewust dat je geen aanspraak kunt maken op een geldelijke vergoeding (of vergoeding anderszins) op basis van bijvoorbeeld portretrecht of gebruik persoonsgegevens.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kunnen we jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over de cookies die we gebruiken en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die we gebruiken. Hier alleen een korte toelichting.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo zien we hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. In theorie is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over iemand te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.

Marketing of tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

LAPOSTA (zie ook hierboven onder kopje nieuwsbrief)

We gebruiken Laposta voor het versturen van e-mails. Als je bijv. op een onderdeel van de e-mail klikt komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

Laposta houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met zogeheten tags, bijv. ‘heeft workshop x gevolgd’. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Social media
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers onze pagina’s bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Je kan eenvoudig berichten van ons delen. Social share buttons werken met cookies. We hebben geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | LinkedIn | Instagram |Youtube

Beveiliging
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperken we de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden. Mocht je dit slotje niet zien, neem dan contact op met info@bychris10.com


Bewaartermijn & inzage
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan bewaart Laposta de uitschrijving om ervoor te zorgen dat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kun je niet laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bychris10.com


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

YOGA BY CHRIS10

Prinses Marijkestraat 1

5151 VH Drunen 

Wil je meer weten wat ik voor je kan betekenen, stuur me een bericht

Christine van Spijk – Drunen – Noord-Brabant – info@bychris10.com

Trust your inner compass

YIN YOGA, YOGA NIDRA, HUMAN DESIGN