Algemene voorwaarden

YIN YOGA, YOGA NIDRA, HUMAN DESIGN

Algemene voorwaarden

Yoga by Chris10

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.BEGRIPPEN
1.1. YOGA BY CHRIS10: YOGA BY CHRIS10 is gevestigd aan de Pr. Marijkestraat 1 5151 VH Drunen en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76984990
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door YOGA BY CHRIS10 gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van YOGA BY CHRIS10: www.bychris10.com
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door YOGA BY CHRIS10 georganiseerde workshops.
1.4 Strippenkaart: een door YOGA BY CHRIS10 uit te geven c.q. uitgegeven, en door een vooraf te betalen, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga en lessen bij YOGA BY CHRIS10, voldaan per bankoverboeking of contant.
1.5 Deelnemer: degene die een yogales volgt c.q. wenst te volgen bij YOGA BY CHRIS10.
1.6 Proefles: een door Deelnemer vooraf via bankoverboeking betaalde les, geboekt via momoyoga, die eenmalige aangekocht kan worden voor één les
1.7 Losse les: Een vooraf via Ideal betaalde les, geboekt via momoyoga, voor het volgen van een les bij YOGA BY CHRIS10 door de Deelnemer.
1.9 Lid: Deelnemer met een YOGA BY CHRIS10 strippenkaart of abonnement
1.10 Website: website van YOGA BY CHRIS10 www.bychris10.com; website van momoyoga https://www.momoyoga.nl/yogabychris10/
1.11 Workshop: een door YOGA BY CHRIS10 georganiseerde workshop, anders dan een (yoga)les.

2.TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de abonnementen en strippenkaart van en bij YOGA BY CHRIS10. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 YOGA BY CHRIS10 kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. YOGA BY CHRIS10 zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. STRIPPENKAART en LESKAARTEN
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig strippenkaart of op een abonnement.
3.2 Een strippenkaart komt tot stand op het moment dat YOGA BY CHRIS10 de betaling heeft ontvangen met daarop de ingangsdatum van de strippenkaart.
3.3 YOGA BY CHRIS10 geeft de volgende Lidmaatschappen, strippenkaart en abonnementen uit, ter keuze van de Deelnemer
3.3.1. Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een strippenkaart kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het betalen van de strippenkaart.
3.3.2 Strippenkaart
• 10-rittenkaart
De 10-rittenkaart (één keer) per week geeft gedurende de looptijd (12 weken)van het de strippenkaart, recht op tien (10) yogalessen. Betaling geschiedt vooraf per bankoverboeking of contant in de studio. De strippenkaart wordt na afloop stilzwijgend verlengd op de eerst volgende keer dat een les wordt gevolgd die buiten de strippenkaart valt. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de strippenkaart.
3.3.3 Beëindiging lidmaatschap
Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden per e-mail aan info@bychris10.com. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.4 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap gepauzeerd worden, waarmee wordt bedoeld een tijdelijke stop van maximaal één (1) maand. Een verzoek om een tijdelijke stop moet tijdig per email aan info@bychris10.com worden ingediend. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring.
3.3.5 LESKAARTEN
• VOORJAARABONNEMENT
Dit abonnement kan eenmalig worden aangekocht en geeft recht op 25 lessen gegeven bij YOGA BY CHRIS10. Dit abonnement wordt via momoyoga per bankoverboeking betaald en is geldig van 11 januari 2022 t/m 23 juli 2022
• Proefles
Deze Leskaart kan eenmalig worden aangekocht en geeft recht op één les gegeven bij YOGA BY CHRIS10. Deze Leskaart wordt via momoyoga per bankoverboeking betaald en is geldig één (1) week na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.
• Special workshopkaart
Deze Leskaart kan worden aangekocht en geeft recht op één YIN YOGA SPECIAL les, bij YOGA BY CHRIS10. Deze Leskaart wordt via momoyoga per bankoverboeking betaald en is geldig twee (2) maanden na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.
• Losse les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) les bij YOGA BY CHRIS10. Na aankoopdatum is deze kaart 1 (een) week geldig. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING
4.1 Alle lessen van YOGA BY CHRIS10 dienen voorafgaand aan de te volgen les betaald zijn. Betaling voor strippenkaarten, abonnementen, losse les en alle overige kaarten geschied per bankoverboeking.
4.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.3 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.
4.4 Voorafgaand aan elke les dient de Deelnemer zich in te schrijven via momoyoga. De docent van YOGA BY CHRIS10 zal de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales controleren.

5. RESERVEREN VOOR LESSEN
5.1 Voor de lessen van YOGA BY CHRIS10 moet vooraf een reservering worden gemaakt via momoyoga. Een gereserveerde les kan tot 12 (twaalf) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 12 (twaalf) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de strippenkaart of het vervallen van de leskaarten proefles of Losse les.
5.2 Voor het online reserveren (‘boeken) van lessen gelden de volgende regels:
• Lessen kunnen online via momoyoga geboekt worden.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
• Als online registreren (‘boeken) niet meer mogelijk is, kun je toch naar YOGA BY CHRIS10 komen. We kunnen dan geen plek garanderen, maar er kan een plek vrijkomen wanneer iemand niet meer kan annuleren en toch niet komt.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de les door naar de les te gaan en op ‘uitschrijven’ te klikken of in je lesrooster op het rode kruisje te klikken bij de betreffende les.
• Annuleren van de les kan alleen via momoyoga tenzij anders aangegeven door betreffende docent.

6.LESROOSTER
6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op momoyoga en wordt weergegeven op de website. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de mail.
6.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 YOGA BY CHRIS10 is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. YOGA BY CHRIS10zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website en/of de mail.

7.1 HUISREGELS
Alle Deelnemers dienen de huisregels van YOGA BY CHRIS10 in acht te nemen.
• YOGA BY CHRIS10 beschikt niet over een parkeerterrein. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden.
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van YOGA BY CHRIS10
• Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen na binnenkomst in de eerste ruimte gelaten worden. In de Studio zijn schoenen niet gewenst.
• YOGA BY CHRIS10 stelt materialen ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De materialen dienen naar gebruik altijd schoongemaakt en evt opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga ruimte, hiervoor is de lounge beschikbaar.
• Neem alleen het noodzakelijk mee naar de les: een handdoek , een flesjes water en jezelf. Laat (grote) tassen thuis of in de lounge.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGA BY CHRIS10 niet getolereerd.
7.2 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot YOGA BY CHRIS10 te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Het volgen van lessen en het achter laten van spullen in de algemene ruimtes, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. YOGA BY CHRIS10 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) en het achter laten van spullen in de algemene ruimtes, bij YOGA BY CHRIS10
8.2 YOGA BY CHRIS10 werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij YOGA BY CHRIS10 aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. YOGA BY CHRIS10 biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, een ander lichamelijk ongemak of zwanger bent, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de (yoga) oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9.KLACHTENPROCEDURE
9.1 Klachten aangaande de producten van YOGA BY CHRIS10 kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:
YOGA BY CHRIS10
t.a.v. Christine van Spijk
Prinses Marijkestraat 1
5151 VH Drunen
of per e-mail aan: info@bychris10.com ter attentie van Christine van Spijk
9.2 YOGA BY CHRIS10 bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener
9.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient YOGA BY CHRIS10 in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 De taalvoering bij YOGA BY CHRIS10 is Nederlands
10.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, strippenkaarten, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YOGA BY CHRIS10 zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

11.TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een (yoga)les c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
11.2 YOGA BY CHRIS10 kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

12.WORKSHOPS
12.1 DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP
12.1.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij momoyoga heeft ingeschreven en de betreffende leskaart via bankoverboeking heeft betaald.
12.1.2 Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het het betalen van de workshop en de inschrijving zichtbaar is in momoyoga.

12.2 BETALING WORKSHOP
12.2.1 Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverboeking via momoyoga.
12.2.2 Workshops kunnen alleen geboekt worden door de bijbehorende leskaart te kopen. Deze leskaart wordt duidelijk vermeld in momoyoga en is de enige leskaart die je voor de betreffende workshop aan kunt kopen.

12.3 ANNULERING DEELNAME WORKSHOP
12.3.1 Tot 12 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@bychris10.com
12.3.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 12 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen geld terugbetaald. De inschrijving kan worden overgedragen op een andere persoon mits dit vooraf per mail gecommuniceerd wordt via info@bychris10.com

12.4 ANNULERING WORKSHOP
12.4.1 YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
12.4.2 Indien de Workshop door YOGA BY CHRIS10 geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

12.5 WORKSHOP ROOSTER
12.5.1 Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de Website. YOGA BY CHRIS10 behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de studio, dan wel per e-mail, dan wel via de nieuwsbrief.

aan bieden.

Wil je meer weten wat ik voor je kan betekenen, stuur me een bericht

Christine van Spijk – Drunen – Noord-Brabant – info@bychris10.com

Trust your inner compass

YIN YOGA, YOGA NIDRA, HUMAN DESIGN